Organigrama

            R O M A N I A

            JUDETUL  CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRATA

 

H   O   T   A   R   A   R   E   A       NR.          12       

DIN     31  MAI    2018

CU PRIVIRE LA APROBAREA STATULUI DE FUNCTII, ORGANIGRAMEI ŞI A

NUMARULUI DE PERSONAL AL PRIMARIEI  COMUNEI FRATA PE ANUL 2018

                        Consiliul local al comunei Frata, judeţul Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

                        Avand în vedere Proiectul de hotărâre elaborat la iniţiativa domnului primar al comunei Frata Trif Vasile, prin care propune spre aprobare statul de functii, organigrama şi numărul de personal al Primariei comunei Frata, pe anul 2018;

                        Ţinând seama de prevederile :

-       art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici   (r2) , modificată şi completată prin Legea nr. 140 din 07  iulie 2010 ;

-       prevederile art. XVI, alin.2 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare ;

-       art. VI din O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 2010  pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

-       art. 36, alin. 2, lit.”a” , alin 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind adminisatratia publica locala, republicată .

-       Leagea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-       art. 36, alin.2, lit.”a”, alin. 3, lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;

-       art. III, alin. 1  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13 / 2011 .

-       Ordinul MDRAP. Nr. 4514 din 12 aprilie 2018 privind aplicarea prevederilor art. III, alin. 1  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

-       Adresa nr. 6001 din 08 mai 2018 a Instituției Prefectului – Județul Cluj prin care ne comunică numărul maxim de posturi aferent anului 2018 .

Văzând avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către Comisia de

specialitate buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, gospodăririi  comunale, agriculturii, protecţia mediului, silviculturii şi comerţ şi Comisia de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice ;

                        Fiind îndeplinite prevederile art. 44 şi ale art. 117 alin.1, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind  administratia publica locala, republicată;

                        In temeiul drepturilor conferite de art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/ 2001 privind  administratia publica locala, republicată :

H   O   T   A   R   A   S   T   E
                        Articol unic  -   Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal din cadrul primăriei comunei Frata, pentru anul 2018, conform anexelor 1 si 2 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

          P R E S E D I N T E                                 CONTRASEMNEAZĂ

                                                                         S E C R E T A R

                                                                        ŞOMLEA LUCREŢIA

In conformitate cu prevederile art. 123,alin 5

din Constitţie coroborat cu art.19,alin.1,lit.”e”,

din Legea nr.340/2004,prezenta hotărâre

a fost adoptată cu  :

                        - Consilieri aleşi                    :                       13                   

                        - Consilieri prezenţi               :                                              

                        - Nr. Voturi „pentru”               :                                              

                        - Nr. Voturi „împotrivă”         :                                              

                        - Nr. Voturi „abţineri”             :